Sissejuhatus

Tere kallis lugeja! Sellest blogipostitusest leiad põhjaliku ülevaate Finantsvabaduse grupi 2022 aasta küsitluse tulemustest.

Olen seda küsitlust korraldanud juba aastast 2018 ehk seekord juba viiendat korda. Siin postituses vaatamegi koos, mida 2022. aasta vastused endas peitsid ning kuidas on tulemused muutunud võrreldes eelnevate aastatega. Etteruttavalt võin ütelda, et ka seekord leidsin nii mõnegi üllatava fakti.

Suur tänu kõigile, kes võtsid aega ja oma vastused kirja panid ning teele saatsid.

Kui sul tekib seda kokkuvõtet lugedes küsimusi või ideid, mida veel nende andmete abil võiks uurida, siis võta minuga kindlasti ühendust!

0 a
Mediaan vanus
0 a
Mediaan inv. kogemus
-10 %
Mediaan tootlus
0
Mediaan portfelli suurus
0 %
Mediaan säästumäär
0 %
Mediaan aktsiate oskaal

1. Vastanute arv

2022 aasta küsitlusele vastas kokku 632 investorit, mis on teisena kõige madalam vastanute arv. Tõsi, tegelikult oli vastajate arv suurem, aga kirja läksid nende vastajate tulemused, kes küsitluse põhiosa lõpuni täitsid.

Madalam oli vastajate arv ainult esimesel küsitluse aastal (2018), seda on näha ka all oleval graafikul. Võrreldes eelmise aastaga on vastanute arvu langus peaaegu -40%. Sellest on küll kahju, sest mida rohkem on vastanuid, seda kvaliteetsemad on tulemused ja nende põhjal tehtavad järeldused.

Objektiivset põhjendust on madalamale vastajate arvule keeruline leida, aga tõenäoliselt on põhjus seotud sellega, et kuna 2022. aastal turud pigem langesid, siis on võimalik, et paljud investorid ei soovinud eelneva aasta kohta tagasisidet anda.

2. Vastaja sugu

Aastast aastasse on mehed olnud oluliselt aktiivsemad küsitlusele vastajad, kuigi Finantsvabaduse grupi liikmete hulgas on mehi ja naisi peaaegu võrdselt. Sel korral oli vastajate hulgas naisi 32%, mis kahjuks on 3 protsendipunkti madalam, kui eelneval aastal. Meeste osakaal oli sel aastal vastavalt 68%.

Otsest põhjust on raske välja tuua. Võimalik, et erinevus eelnevate aastatega on lihtsalt statistiline viga. Siiski loodan, et naisinvestorite osakaal jätkab tõusmist ja jõuab meestega samale tasemele.

3. Vastaja vanus

Vanusegrupid on samuti aastast aastasse olnud üsna sarnased. Sel aastal leiame siiski olulise muutuse võrreldes varasemate aastatega. Nimelt, kui varem on nooremate osakaal iga aasta pisut kasvanud, siis 2022 aastal on 18-25 vanuse osakaal langenud 7 protsendipunkti võrra 11% peale. Samuti on näha seda, et 36-45, 46-56 ja 57+ aastaste osakaalud on tõusnud.

Põhjendusi võib olla mitmeid. Isiklikult arvan, et kuna 2022 aastal oli krüpto turg languses, siis paljud nooremad, kes eelneval aastal olid palju krüptovaradesse investeerinud, sel aastal ei olnud enam aktiivsed ning ei märganud küsitluse üleskutset või lihtsalt ei soostunud seda täita.

Järgneval graafikul on näha 2022 vastajate vanuselist jaotust.

4. Investeerimiskogemus

Hea on näha, et aastast aastasse on nende investorite osakaal, kes pole investeerimisega veel alustanud, pidevalt langenud. Kui varasematel aastatel oli väga palju uusi investoreid (vaata punast värvi), siis 2022 aastal uute investorite osakaal - investorid, kes on investeerinud alla 1 aasta - oli kõigest 4%. Ei teagi, kas kõik on juba investeerimisega alustanud või seoses langeva turuga, ei ole uusi potensiaalseid investoreid juurde tulnud. Pigem arvan, et selle põhjuseks on asjaolu, et investeerimist ei reklaamita tava- ja sotsiaalmeedias enam nii palju kui varem.

Muus osas on tõusnud kõikide teiste gruppide osakaal, mis on ka loogiline. Mida rohkem aastaid edasi, seda suuremaks peaksid suurema kogemusega gruppide osakaalud kasvama.

5. Portfelli suurus

Olgugi et 2022 aastal investorid pigem kaotasid raha, siis allolevalt graafikult on näha, et keskmiselt on investorite portfellide suurus hoopis kasvanud. Ma arvan, et peamine põhjus seisneb selles, et väiksemate portfellidega ja väiksema kogemusega investorid pole seekord soostunud küsitlusele vastama ning seetõttu on ka keskmise portfelli suurus kasvanud. Samuti saab portfellide kasvu põhjendada parema säästumääraga.

All oleval graafikul on näha 2022 aasta portfellide suuruste jaotust. Eemaldatud on mõned väga suured portfellid, et graafiku vasak pool oleks paremini näha.

Huvitavad faktid

 • Ettevõtjad olid keskmiselt suurema portfelliga kui palgatöötajad.
 • Parima säästumääraga olid investorid, kelle portfell jäi 100 000 ja 200 000 euro vahele.

6. Tootlus

Nii nagu arvata võis, siis 2022 ei olnud tootluse osas just kõige ilusam. Kui varasematel aastatel lõpetas vähemalt 92% investoritest positiivse tootlusega, siis seekord suutis positiivset tootlust näidata umbes 50% kõigist investoritest. 44% investoritest lõpetas aasta negatiivse tootlusega ning 6% ei osanud tootlust hinnata.

Kuna varasemate andmete põhjal julgen oletada, et paljud investorid, kes aasta lõpetasid negatiivse tootlusega, seekord küsitlusele ei vastanud, siis usutavasti on negatiivse tootlusega investorite osakaal tegelikult oluliselt suurem.

All oleval graafikul on näha 2022 tootluse (%) jaotust.

Huvitavad faktid

 • Naistest investorid näitasid oluliselt paremat tootlust kui meestest investorid. 50% meestest lõpetas aasta negatiivselt, siis naiste hulgas oli sama näitaja 33%.
 • Üle 35a investorid saavutasid parema tootluse kui nooremad investorid.
 • Parimat tootlust näitasid investorid, kelle portfellis on rohkem kinnisvara .
 • Kehvemat tootlust näitasid investorid, kelle portfellis on peamiselt aktsiad või krüptovaluutad.

7. Säästumäär

Säästumäära osas on näha positiivseid muutuseid. Võrreldes varasemate aastatega on investorid suutnud veelgi suurema osa sissetulekutest kõrvale panna. 2022 aasta tulemused on üsna sarnased 2020 aasta omadega. Mõneti on selline tulemus üllatuslik, sest seoses suure inflatsiooniga oleks oodanud, et rohkem raha kulub igapäeva kulutustele. Samas võib see hoopis näidata investorite tarkust, sest üldjuhul suunatakse säästudest järele jääv raha turgudele. Tark investor vaatab keerulistel aegadel oma kulutused eriti põhjalikult üle ning teeb nende osas korrektuure.

All oleval graafikul on toodud 2022 aasta säästumäära (%) jaotus.

Huvitavad faktid

 • Meeste säästumäär oli keskmiselt suurem kui naistel.
 • Noorematel investoritel oli säästumäär keskmiselt parem kui vanematel investoritel.
 • Investorid, kelle tootlus oli 20% või rohkem, suutsid säästa keskmiselt rohkem kui madalama tootlusega investorid.

8. Peamine sissetuleku allikas

Peamise sissetuleku allika osas erilisi muutuseid pole toimunud. Võrreldes eelmsie aastaga on pisut kasvanud palgatöötajate osakaal ja õige natuke ka ettevõtjate osakaal.

9. Varaklassid

9.1. Suurim varaklass portfellis

Järgnevalt vaatame seda, milline varaklass oli investori portfellis kõige suurem. On näha, et aastast aastasse on tõusnud aktsiate populaarsus, kuid mitte seekord. Üllatuslikult on aktsiate osakaal (64%) hoopis langenud 10 protsendipunkti võrra ning suure tõusu on teinud kinnisvara osakaal (12% -> 20%). Mõneti on see arusaadav, sest kinnisvara näitas eelmisel aastal väga head tootlust ning seetõttu võibki kinnisvara poole kaldu olevate investorite osakaal olla suurem kui varem.

Langustrendi on jätkanud laenude osakaal. Võrreldes eelmise aastaga on langenud veel ka krüptovarade ja noteerimata ettevõtete osakaalud. Ainukesena on tõusnud raha osakaal.

9.2. Aktsiate ja fondide osakaal portfellis

All oleval graafikul näeme, et peaaegu 94% investoritest on investeerinud börsil kaubeldavataesse aktsiatesse ja fondidesse ja peaaegu 64% investoritest on aktsiate osakaal suurem või võrdne 50%'ga ning peaaegu 18% investoritest on 100% aktsiates. Graafikult näeme, et aktsiate osaakaal portfellides on võrreldes varasema aastaga vähenenud, kuid on siiski suurem kui 2020 aastal.

9.3. Kinnisvara osakaal portfellis

Aga vaatame nüüd kinnisvara osakaalu portfellis. Minu jaoks on tegu väga suure üllatusega. Lausa 31% vastanutest omab enda portfellis kinnisvara. Eelmisel aastal oli sama näitaja 24%. Vähemalt poolt portfelli kinnisvaras hoidvaid investoreid on pea 19% ning 100% on kinnisvaras peaaegu 1.5% vastanutest. Graafikult on selgelt näha kuidas kinnisvara osakaal on võrreldes kahe eelneva aastaga tõusnud. Kahel eelneval aastal oli pilt peaaegu samasugune.

9.4. Laenude osakaal portfellis

Jätkame laenude osakaaluga portfellis. Laenude puhul on näha, et võrreldes eelmise aastaga on osakaal pisut tõusnud, aga mitte olulisel määral. Osalt võib olla see seoses erinevate võlakirjadega, mis 2022 aastal turule tulid. Graafikult näeme, et 36% investoritest on mõni laenudega seotud investeering. Samas ainult 2.5% investoritest on paigutanud vähemalt 50% oma investeeringutest laenudesse.

9.5. Raha osakaal portfellis

Raha osakaal on võrreldes eelmise aastaga pisut tõusnud, kuid mitte olulisel määral. Umbes 60% investoritest hoiab endal raha varu. Enamikel on see 0 kuni 20% vahemikus kogu portfellist. Rahavarude suurendamine on iseenesest ootuspärane, sest tõenäoliselt ootavad investorid paremaid ostukohti.

9.6. Krüptovarade osakaal portfellis

Kui nüüd vaadata krüptovarade osakaalu, siis see on ootuspäraselt, võrreldes eelneva aastaga langenud, kuid siiski lausa 32% investoritest omab selles varaklassis positsiooni. Tõsi, ainult 11% investoritest hoiab vähemalt 10% oma portfellist selles varaklassis. Isiklikult oleksin oodanud, et krüpto osakaal väheneb oluliselt rohkem, aga numbrid seda ei kinnita. Siiski on tuntavalt vähenenud nende investorite arv kes üle 20% oma investeeringutest krüptos hoiavad. Nende investorite arv on üsna sarnane 2020 aastaga.

10. Ennustus 2023 aasta osas

Küsisime investoritelt seda, kas järgmine aasta võiks nende portfelli tootlus olla parem kui 2022 aastal. Lausa 81% vastajatest, usub et tuleb. Varasemal aastal oli selliste investorite osakaal 50% lähedal. Ainult 8% vastanutest usub, et järgmine aasta nende tootlus hoopis langeb.

Huvitavad faktid

 • 90% investoritest, kes lõpetasid 2022. aasta negatiivse tootlusega, arvab, et 2023 aastal on nende portfelli tootlus suurem.
 • Mida väiksem oli investori investeerimiskogemus, seda positiivsem oli tema hinnang järgneva aasta osas. Ehk kogenumad investorid olid pessimistlikumad ja vähem kogenud optimistlikumad.

Huvitavaid mõtteid investoritelt

Üks vabatahtlik küsimus, mida investorite käest veel küsiti oli: "Kirjutada, mis on sinu parim ja kõige kehvem investeering aastal 2022". Selle asemel, et kõiki vastused eraldi välja tuua, tegin enim kasutatud sõnadest "sõna pilve". Mida rohkem mingit sõna või fraasi kasutati, seda suurem sõna all oleval pildil on. Eks saate ise hinnata, millised nendest sõnadest olid positiivsed ja millised negatiivsed.

Kokkuvõte

Tänan veelkord kõiki, kes leidsid aega küsimustele vastata. Loodetavasti oli seda postitust põnev lugeda ning said oma eelmist aastat ja vastuseid teiste investoritega võrrelda. Kui sul tekkis seoses selle küsitlusega mõni küsimus või idee mida veel võiks uurida, mõni muu ettepanek, siis võta kindlasti minuga ühendust!

Kommenteeri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.