Finantsvabaduse grupi 2021 aasta küsitluse tulemused

Selles postituses annan põhjaliku ülevaate Finantsvabaduse grupi 2021 aasta küsitluse tulemustest.

Olen seda küsitlust korraldanud juba aastast 2018. All pool vaatamegi, mida näitasid eelmise aasta vastused ning kuidas on vastused muutunud võrreldes varasemate aastatega. Proovin tulemusi põgusalt ka kommenteerida ning leida omapoolseid põhjendusi.

Suur tänu veelkord kõigile, kes võtsid aega ja oma vastused kirja panid. Kui sul tekib seda kokkuvõtet lugedes küsimusi või ideid, mida veel võiks uurida, siis võta kindlasti ühendust!

Mõnusat lugemist!

1. Küsitlusele vastanute arv

2021 aasta küsitlusele vastas 1046 Finantsvabaduse grupi liiget, mis on kõigi aegade rekord, nagu ka all olevalt graafikult näha. Võrreldes eelneva aastaga oli vastanute arvu kasv 37%. Siia võib võrdluseks tuua fakti, et Finantsvabaduse grupi liikmete arv kasvas 2021 aastaga lausa 57% ja oli aasta lõpuks üle 50 000.

2. Sugu

Aastast aastasse on mehed olnud oluliselt aktiivsemad küsitlusele vastajad, kuigi Finantsvabaduse grupi liikmete hulgas on mehi ja naisi peaaegu võrdselt. Sel korral oli vastajate hulgas naisi 35%, mis on taaskord kõigi aegade kõrgeim osakaal. Loodetavasti jätkub naiste osavõtu kasv ka järgnevatel aastatel kasvamist ja saavutab meestega võrdse osakaalu.

3. Vanus

Palusime vastajal valida oma vanuse. Valikuvariandid olid: alla 18a, 18-25a, 26-35a, 36-45a, 46-56a ja 57a või rohkem.

Vanusegrupid on aastast aastasse olnud varasemalt üsna sarnased, kuid 2021 aasta puhul on näha nooremate (nii alla 18a kui ka 18-25 aastaste) vanusegrupi tõusu, 26-35 aastaste vanusegrupi langust ning ka vanemate vanusegruppide tõusu. Põhjuseid on raske välja tuua. Noorte osakaalu tõus võib olla tingitud sellest, et finantsteadmised noorte hulgas on suurenenud, aktsiatesse investeerimine on rohkem kättesaadav ning krüpto sektor on saanud väga populaarseks.

4. Investeerimiskogemus

Palusime vastajal hinnata oma investeerimise kogemuse pikkust. Valikuvariandid olid: pole alustanud, alla 1a, 1-2a, 2-5a, 5-10a, rohkem kui 10a.

2021 aasta tulemuste põhjal on näha seda, et investorite osakaal, kes pole veel investeerimisega alustanud on langenud üsna väikeseks. Samuti on näha suurt hulka uusi investoreid, kes on investeerimisega tegelnud alla 1 aasta. Seda fakti kinnitavad nii Finantsvabaduse grupi liikmete arvu kasv kui ka 2021 aasta jooksul kogetud suur huvi kasv investeerimise vastu. Samuti on graafikul näha veidi suuremat langust 1-2 aasta ja 2-5 aasta gruppides, see on tingitud ilmselt sellest, et küsitlusele vastanuid on sel aastal rohkem ja küsitlusele on rohkem vastanud väiksema investeerimise kogemusega investorid.

5. Portfelli suurus

Palusime vastajal hinnata oma portfelli suurust 2021 aasta lõpus. Valikuteks olid toodud valikuvariandid: ei ole alustanud, 1-1K€, 1K-5K€, 5K-10K€, 10K-25K€, 25K-50K€, 50K-100K€, 100K-150K€, 150K-250K€, 250K-500K€, 500K-1M€ ja rohkem kui 1M€.

All olevalt graafikult on selgelt näha, et 2021 aasta jooksul on investorite portfellid võrreldes varasemate aastatega kasvanud. Investorite osakaal väiksemate portfellide gruppides on langenud ja suuremates gruppides tõusnud. Seda trendi toetab ja ilmestab ka tootluse küsimuse vastused – võib tõdeda et 2021 aasta oli vägagi edukas aasta.

6. Tootlus

Palusime vastajal hinnata oma portfelli tootlust 2021 aastal. Valikuvariandid olid: negatiivne, ei tea, valikud 0% kuni 30%'ni ja üle 30%.

Nii nagu tunnetuslikult juba arvata võib, siis ka küstluse tulemuste põhjal saab väita, et 2021 aasta pakkus selgelt oluliselt paremat tootlust kui varasemad aastad. Väiksema tootlusega gruppides on investorite osakaalud vähenenud ja suuremates gruppides on osakaalud suurenenud. Lausa 25% investoritest teenisid üle 20% suurust tootlust, eelneval aastal oli selliseid investoreid 19%. Kui 2020 aastal teenis üle 10% tootlust umbes 41% investoritest, siis sama näitaja 2021 aastal oli 55%.

7. Säästumäär

Palusime vastajal valida oma 2021 aasta keskmine säästumäär. Valida sai järgnevate valikute vahel: alla 10%, 10-25%, 26-49% või rohkem kui 50%.

Säästumäära osas pole võrreldes eelnevate aastatega palju muutunud. Siiski, võrreldes eelneva aastaga on märgata seda, et säästumäär on keskmiselt pisut langenud. Konkreetset põhjust on taaskord keeruline leida – kas lihtsalt tarbiti rohkem, kuna viirusest tingitud piiranguid oli vähem kui 2020. aastal või mõjutas säästumäära hoopis suurenenud inflatsioon või on tegu statistilise veamääraga.

8. Peamine sissetuleku allikas

Palusime vastajal valida oma peamine sissetuleku allikas. Variantideks oli: palgatöö, ettevõtlus, investeeringud, säästud, riigitoetus või muu.

Peamise sissetulekuallika osas erilisi muutusi toimunud ei ole. Osakaalud on läbi aastate olnud üsna sarnased.

9. Varaklassid

Palusime vastajal määrata oma portfelli varaklasside osakaalud. Valikuvariandid olid 0% kuni 100% ja valikuvariantide samm 5%. Võimalikud varaklassid: Aktsiad/fondid, võlakirjad, laenud, kinnisvara, noteerimata ettevõtted, raha ja krüptovarad.

9.1 Suurim varaklass portfellis

Järgnevalt vaatame seda, milline varaklass oli investori portfellis kõige suurem. On näha, et aastast aastasse on tõusnud aktsiate populaarsus ja samal ajal on peaaegu sama kiirusega langenud laenude ja kinnisvara poole kaldu olevate portfellide arv. Kindlasti on oma mõju sellel, et kui varem enamik alustavaid investoreid alustas oma teekonda ühisrahastusest, kus puudusid tehingutasud, siis nüüd on võimalik Balti turul aktsiaid ilma teenustasuta osta.

Laenude populaarsus on langenud tõenäoliselt ka seetõttu, et selles sektoris realiseerusid erinevad riskid, tuntud investorid ei ole seda varaklassi enam eriti soovitanud ning üldiselt on viimasel kahel aastal aktsiad pakkunud väga head tootlust.

NB! Noteerimata ettevõtete (sh. iduettevõtted) ja krüptovarade varaklassi 2018 ja 2019 aasta küsitluses esindatud ei olnud!

9.2 Aktsiate ja fondide osakaal portfellis

Konkurentsitult on kõige populaarsem varaklass läbi aegade olnud aktsiad ja fondid. Võrreldes eelneva aastaga on selle varaklassi populaarsus tõusnud veelgi. Lausa 97% vastanutest omab aktsiaid või fonde oma portfellis (tõus 2.6 protsendipunkti). Kui vaadata selle varaklassi osakaalu, siis on see tõusnud igas osakaalugrupis. Keskmisel investoril oli aktsiate osakaal portfellis 70% või rohkem.

9.3 Kinnisvara osakaal portfellis

Võrreldes varasema aastaga on kinnisvara osakaal investorite portfellis langenud. Investoreid, kellel on see varaklass portfellis esindatud, oli umbes 24%, mis on ligikaudu 2.6 protsendipunkti suurune langus. Invesorite osakaalu langus on toimunud kõigis osakaaluruppides.

9.4 Laenude osakaal portfellis

Kõige suurema kukkumise on teinud laenude osakaal investorite portfellis. Kui eelmisel aastal leidus laene pea poolte invetorite portfellidest (~46%), siis eelmise aasta lõpuks oli sama näitaja langenud ~28% juurde. Populaarsuse langus on silmnähtav. Ennustan, et see jätkub ka 2022 aastal.

9.5 Raha osakaal portfellis

Ka vaba raha osakaal investorite portfellis on veidi langenud, kuid mitte väga suurel määral. Siiski kui vaadata näiteks investorite arvu, kes hoiab portfellis raha osakaalu 20% või rohkem, siis on see langenud varasema 26% pealt 16% peale, mis on pea 36% langus.

9.6 Krüptovarade osakaal portfellis

Krüptovarade kasv on kindlasti selle aasta küsitluse tulemustes üks suurimaid üllatajaid. Kasv on olnud märgatav. Kui aasta varem leidus krüptovarasid 16% vastanute portfellidest, siis 2021 aasta lõpuks on see näitaja tõusnud lausa pea 41% juurde, mis on suurem kui näiteks kinnisvara või laenude populaarsus. Kasv on toimunud kõigis osakaalugruppides. Investoreid, kellel on krüptovarade maht portfellis üle 20%, on lausa 12% vastanutest. Usun, et 2022 aasta tulemused näitavad antud sektori jätkuvat kasvu.

10. Ennustus 2022 aasta osas

Palusime hinnata, kas 2022 aasta portfelli tootlus võiks olla suurem (jah), väiksem (ei), sama (tuleb sama) kui 2021 aastal. Need kes pole investeerimisega alustanud said valida "pole alustanud" variandi.

Kui 2020 aasta lõpul arvas üle 80% vastanutest, et järgmine aasta toodab portfell paremat või sama tootlust, siis seekord arvas hoopis 51% vastanutest, et 2022 pakub paremat tootlust ja 23% arvas, et tuleb sama tootlus kui eelneval aastal ja pea 25% vastanutest usub, et tootlus tuleb kehvem kui eelneval aastal. Nelja aasta võrdluses on see kõige pessimistlikum ennustus.

Taaskord suur tänu kõigile, kes küsitlusele vastasid. Kui soovid saada uue küsitluse meeleduletust selle aasta lõpul, siis pane enda e-mail kirja siin vormil.

Anna kindlasti kommentaarides teada, kas küsitluse tulemused olid kuidagi üllatavad või hoopis ootuspärased ja kuidas sinu portfell käitus võrreldes teistega? Kindlasti anna teada ka kui midagi jäi arusaamatuks või kui sul on mõni hea mõte, kuidas tulemusi veel võiks analüüsida.

Related Posts

Kommenteeri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.